Početna O nama Kontakt Vodovod Odvodnja Foto galerija Ostalo Javna nabava
© VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 2014
Ostalo
Temeljem odredbe članka 10. Zakona o zaštiti potrošaća (NN41/14 i 110/15), pisani prigovor može se podnijeti u poslovnimm prostorijama sjedišta Društva Vodovod i odvodnja d.o.o.  Senj ili putem pošte, telefaksa te elektroničke pošte:  
Temeljem odredbe članka 209. Zakona o vodama, Uprava Društva Vodovod i odvodnja  donosi sljedeću:  
CJENIK VODNIH USLUGA
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ
Na temelju članka 202.stavka 2. i članka 258. stavka 4. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11 i 130/11), članka 550.a do 550.r Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 146/08 i 137/09) i članka Statuta Grada Senja (Službeni glasnik Grada senja br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Senja na svojoj 28 sjednici održanoj 14. rujna 2012. godine donosi Odluku o provođenju aktivnosti i pripremnih radnji potrebnih za provedbu podjele Gradskog Komunalnog Društva KOMUNALAC d.o.o. Senj s osnivanjem društva kojim će se ispuniti obveze propisane Zakonom o vodama.
Na temelju članka 35. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15) Direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj dana 02. svibnja 2017. godine, donosi sljedeće:
Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) te Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) direktor Društva donosi  
U skladu s odredbama čl.9. stavka 5. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015 i 134/2015) Uprava Društva Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj, Splitska 2, OIB: 38540283603 donosi:
Temeljem strategije suzbijanja korupcije Hrvatski sabor (Narodne novine br26/15) direktor Društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj donosi:  
Direktor Društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj donosi:  
Na temelju članka 52. stavka 1. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva “Narodne novine broj 153/09., 56/13, 154/14, 119/15, 120/16) i čl. 31. Statuta Grada Senja (”Službeni glasnik Grada Senja” broj: 6/09, 2/13, 10/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17), Gradsko vijeće Grada Senja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijelo je:  
Temeljem odredbe članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i  javnu odvodnju, Uprava Društva VODOVOD I ODVODNJA, Senj, Splitska 2, uz predhodnu  suglasnost Nadzornog odbora Društva u Senju dana 28. ožujka 2018. godine donosi  sljedeću:  
Temeljem odredbe članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću  VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i  javnu odvodnju, Uprava Društva, Bruno Brozičević, ing.građ. uz prethodnu suglasnost  Nadzornog odbora Društva u Senju na 4. (četvrtoj) sjednici održane dana 27. rujna 2018.  godine donosi sljedeću:  
Temeljem odredbe članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću  VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i  javnu odvodnju, Uprava Društva, Bruno Brozičević, ing.građ. uz prethodnu suglasnost  Nadzornog odbora Društva u Senju na 4. (četvrtoj) sjednici održane dana 27. rujna 2018.  godine donosi sljedeću:  
Temeljem članka 215. Zakona o vodama (”Narodne novine” broj 153/09, 63/11,  130/11,56/13, 14/14 i 46/18) Uprava Društva, Bruno Brozičević, ing.građ. uz prethodnu  suglasnost Nadzornog odbora Društva u Senju na 4. (četvrtoj) sjednici održane dana 27.  rujna 2018. godine utvrdilo je: