Početna O nama Kontakt Vodovod Odvodnja Foto galerija Ostalo Javna nabava
© VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 2014
Odvodnja VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ
Pružanje usluga u javnoj odvodnji odnosi se na sakupljanje i pročišćavanje otpadne vode. Usluga javne odvodnje izvodi se u Gradu Senju i Turističom naselju Stinica pokraj mjesta Jablanac.  OSNOVNI POSLOVI U SUSTAVU JAVNE ODVODNJE  skupljanje i pročišćavanje fekalne i oborinske vode kontrola rada i upravljanje sustavom javne odvodnje      interventni zahvati pročišćavanja začepljenja na mreži javne odvodnje   čišćenje i održavanje oborinskih rešetki i cjevovoda u sustavu javne odvodnje čišćenje i održavanje crpnih postaja pregled i kontrola podmorskih sigurnosnih ispusta izdavanje tehničkih uvjeta za izdavanje suglasnost za priključenje na sustav javne odvodnje   suradnja sa inspekcijama na rješavanju problema u odvodnji sudjelovanje u planiranju i izgradnji mreže javne odvodnje   manji građevinski, monterski, strojarski, bravarski i elektro radovi u sustavu javne odvodnje SUSUTAV JAVNE ODVODNJE GRADA SENJA U sustav javne odvodnje grad Senja ubraja se glavni kolektor dužine 3000 m i dvije prepumpne postaje (CP Škver i CP Điga). Ukupna dužina mreže u sustavu javne odvodnje iznosi cca 12400 m. Na sustav Javne odvodnje grada Senja priključeno je oko 70 % stanovništva grada Senja.  Kolektor započinje na sjevernom ulazu u grad i završava na CP Điga koja se nalazi u luci, te dalje nastavlja tlačnim cjevovodom do glavnog uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda  grada Senja koji se nalazi na južnom ulazu u grad. Na CP Điga izvodi se mehaničko pročišćavanje tj. odvajanje krupnog otpada iz sakupljene otpadne vode te se nakon toga sakuplja u prihvatni   bazen crpne postaje i prepumpava na uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Na uređaju za biološko pročišćavanje otpadnih voda prije tretmana biološkog pročišćavanja izdvaja se pijesak  pomoću pjeskolova, te nakon mehaničkog pročišćavanja u otpadnu vodu se upuhuje kisik i mješa s aktivnim muljom koji je nastao prilikom biološkog pročišćavanja.    Otpadna voda odvodi se kanalom do aeracijskih bazena gdje se odvija glavno pročišćavanje - biološko. Biološko pročišćavanje je proces održavanja na životu određenih bakterija koje se nalaze u otpadnoj vodi, tako da se upuhuje kisik u određenoj količini.  Kao proizvod biološkog pročišćavanja nastaje  tz. aktivni mulj i čista bistra voda. Nakon biološkog pročišćavanja voda preljeva preko preljevnih zavjesa u cjevovod kojim se odvodi u sekundarne taložnice gdje se odvija proces odvajanja aktivnog  mulja i bistre pročišćene vode. Proces odvajanja zasniva se na taloženju aktivnog mulja koji se crpkana odvodi na početak procesa, dok se čista izbistrena voda preljeva i odvodi do prihvatnog bazena podmorskog ispusta i kao  takva ispušta u more. Aktivni mulj se isto tako kontrolira mjereći njegov volumen u areacijskim bazenima, ako se mjerenjem utvrdi da ima viška mulja, zapoćimlje proces  odvajanja, preddehidracija i dehidracije  aktivnog mulja.  Preddehidracija aktivnog mulja je proces strojno učvršćivanja aktivnog mulja na 5% suhe tvari i spremanje u spremnik za mulj. Nakon sakupljene određene količine mulja u spremniku započimlje  proces dehidracije na 25% suhe tvari, te se nakon proizvodnje osušeni mulj odvaja u kontejner i odvozi na privremeno odlagalište mulja. Da bi postupkom preddehidracije i dehidracije mulja dobili  određen postotak suhe tvari koristimo smjesu za zgrušnjavanje, koja se istodobno dodaje prilikom dehidracije i preddehidracije aktivnog mulja. U sklopu biološkog uređaja nalazi se i interni laboratorij  gdje se vrše određena mjerenja (kemijska i biološka potrošnja kisika, volumen mulja u aeracijskim bazenima,nitrati, ukupni dušik itd.) koja su od iznimne važnosti za nesmetan i pravilan rad biološkog  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Senja. Rad uređaja za biološko pročišćavanje je automatiziran, tj. uređaji koji su u sustavu uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, međusobno su povezani preko kontrolno-upravljačkog dispeja sa  određenim upravljačkim programom. U slučaju prestanka rada nekog dijela sustava, izvedena je i tzv. telefonska dojava koja upozorava unaprijed unešene mobilne telefone na smetnje u radu.
Crpna postaja Škver Crpna postaja Điga Crpna postaja Điga Pregled procesa i rada uredjaja na kontrolnom računalu Kompresorska stanica Areacijski bazeni i sekundarne taložnice Uređaj za dehidraciju mulja Gotovi dehidrirani mulj Podmorski ispust Usporedba otpadne i pročišćene vode Areacijski bazen Sustav preddehidracije mulja SUSUTAV JAVNE ODVODNJE TURISTIČKOG NASELJA STINICA  Sustav javne odvodnje u turističkom naselju stinica sastoji se od mreže javne odvodnje fekalne i oborinske te uređaja za mehaničko pročiščivanje fekalne odvodnje.   Ukupna dužina glavnog kolektora je cca 900 m, priključeno je cca 670 korisnika.   Nakon što se sakupi otpadna voda, transportira se prema uređaju za mehaničko pročišćivanje, gdje se izdvaja krupni otpad te se nakon obrade, dalje otpadna voda sakuplja u prihvatnom bazenu nakon čega se ispušta u more putem podmorskog ispusta. turističko naselje Stinica - pokraj Jablanca Zgrada uređaja za mehaničko pročišćivanje otpadnih voda TN Stinica Mehanički uređaj za pročišćivanje otpadnih voda TN Stinica