Početna O nama Kontakt Vodovod Odvodnja Foto galerija Ostalo Javna nabava
© VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 2014
Javna nabava
Na temelju članaka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  i članka  2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN (101/2017), direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o., donio je sljedeći
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ
IZGRADNJU SUSTAVA  VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2., 53270 Senj objavljuje Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog i glavnog projekta, tender dokumentacije za izgradnju sustava vodoopskrbe naselja Boćak i Brina u Prizni POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA, TENDER DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SUSTAVA  VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI.pdf Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2., 53270 Senj objavljuje Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupaka nabave za robe i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radove do 500.000,00 kuna u VODOVODU I ODVODNJI d.o.o. SENJ, Klasa: 363-01/14-08/02, Ur.broj: 2125-01/1-14-1 od 09. listopada 2014. godine, utvrđuje se slijedeći POZIV ZA IZMJENU I DOPUNU PONUDE IZRADE IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, TENDER DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SUSTAVA  VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI.pdf
REKONSTRUKCIJA DIJELA TRANSPORNOG CJEVOVODA I SABIRNE KOMORE MLINICA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU SENJSKA DRAGA Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupaka nabave za robe i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radove do 500.000,00 kuna u VODOVODU I ODVODNJI d.o.o. SENJ, Klasa: 363-01/14-08/02, Ur.broj: 2125-01/1-14-1 od 09. listopada 2014. godine, utvrđuje se slijedeći POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA TRANSPORNOG CJEVOVODA I SABIRNE KOMORE MLINICA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU SENJSKA DRAGA.pdf
OBAVIJEST IZ ČLANKA 13.st. 9. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/2011) Temeljem članka 13. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) objavljujemo da Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, nije u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima je Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj u sukobu interesa.
OBAVIJEST IZ ČLANKA 13.st. 9. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/2011) Temeljem članka 13. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) objavljujemo da Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, nije u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima je Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj u sukobu interesa.
OBAVIJEST Senj, 29. siječnja 2020. g. Sukladno čl. 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave,  KLASA: 363-01/17-07/01, URBROJ: 2125-01/1-17-03, od 30.3.2017. g., Naručitelj Vodovod i odvodnja Senj d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude u postupku  jednostavne nabave: Usluga revizije – dubinske analize i procjene trgovačkog društva (Due Diligence)  VODOVOD I ODVODNJA SENJ d.o.o.